free hit counter
ลำดับที่เข้ามาดาว์นโหลด
1.
แบบฟอร์มใบลากิจ
2.
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
3.
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
4.
แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
5.
แบบใบขอยกเลิกวันลา
6.
แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง
7.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
8.
แบบตราครุฑ
9.
พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนใหม่ , ตารางเงินเดือนปรับใหม่ 4 เปอร์เซ็น
10.
คู่มือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ
11.
แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ แบบ ปภ.บอ.1 - 4
12.
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
13.
คู่มือการใช้โปรแกรม E-Cop
14.
คู่มือการใช้โปรแกรม IC4 Knowlege
15.
พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2549
16.
วิธีผูกพู่กระบี่
17.
เพลงมาร์ชตำรวจนาแก
18.
ตราสัญลักษณ์ สภ.นาแก (ภาพสี)
19.
ตราสัญลักษณ์ สภ.นาแก (ภาพขาว-ดำ)
20.
แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว (น.ตร.ที่ 0004.25/ว 073 ลง 24 พ.ค.2550

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีตำรวจภูธรนาแก
192 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e- mail address : [email protected]
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ส.ต.อ.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง