ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์
นายอำเภอนาแก / ประธานกรรมการ

นายวิทยา แสงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก/ รองประธานกรรมการ

พ.ต.อ.วรเพชร เพชรบรม
ผกก.สภ.นาแก / รองประธานกรรมการ
   

นางแน่งน้อย จุลมาศ
รอง ผอ.รร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ

นายพรชัย ชีวตานนท์
กำนัน ต.นาแก
กรรมการ

นายประจิม คล่องแคล่ว
รอง ผอ.รร.นาแกพิทยาคม
กรรมการ

นายประกอบ สุภาพรหม
กรรมการ

นายวีระชัย ตั้งศรี
กรรมการ

นายพงษ์วนิช ภูมะพานิช
กรรมการ


นายสมส่วน เจริญโรจนชัย
กรรมการ


นายประสิทธิ์ เพชรเฟื่องฟ้า
กรรมการ


นายรัตนพงษ์ รัตนชาติประดิษฐ์
กรรมการ

นางภัทรปภา กาสินธุ์พิลา
กรรมการ
นางรัชดาวรรณ กิตติอมร
กรรมการ
นายวิทูล จันทร์โสม
กรรมการ
นายชัยยุทธ แก้วดวงดี
กรรมการ

นายอนุสรณ์ บุญทองล้วน
กรรมการ

พ.ต.ท.ณัฐพล ต้องเดช
รอง ผกก.ป.ฯ/กรรมการ

พ.ต.ท.วิจิตร บุญวรรณ
รอง ผกก.สส.ฯ/กรรมการ

พ.ต.ท.อานนท์ รินนอก
กรรมการ

พ.ต.ท.สังเวียน ศรรียศ
สว.(สอบสวน)ฯ /กรรมการ

พ.ต.ท.หญิงลักขณา อินทุวงศ์
กรรมการ/เลขานุการ

ด.ต.ดิฐวัฒน์ ธิสังกะวรวัฒน์
กรรมการ

ด.ต.หญิงเบญจมาพร สุนทรา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ด.ต.หญิงพนดา พรหมชัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีตำรวจภูธรนาแก
192 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e- mail address : [email protected]
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย จ.ส.ต.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง