ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก
อำเภอนาแกตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดนครพนม มีพื้นที่ประมาณ
660 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนมประมาณ 65 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 678 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ่งที่ 16 – 18 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 104 – 106 องศาตะวันออก เดิมมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง และมีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือส่วนที่เป็นอยู่ตามริมฝั่งลำน้ำก่ำ และลำน้ำบัง พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 140 เมตร พื้นที่มีลักษณะลาดเลียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 เขต
เขตเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และบางส่วนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำก่ำ และลำน้ำบัง มีสภาพเป็นทุ่งนาสลับป่าโปร่ง ดินร่วนปนทรายและลูกรัง ความสมบูรณ์ในดินต่ำมีการซึมซับและระบายน้ำได้ดีมาก หน้าแล้งมีความแห้งแล้งมาก จะมีน้ำบ้างก็บริเวณพื้นที่ใกล้กับลำน้ำก่ำช่วงเหนือเขื่อนกั้นลำน้ำก่ำแต่ช่วงใต้เขื่อน
และลำน้ำบังจะแห้งขอดไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้การอุปโภค บริโภค หรือการเกษตร
เขตใต้ พื้นที่เป็นที่ราบสูงขนานไปกับเทือกเขาภูพาน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นทุ่งนาสลับป่าไม้ภูเขาดินมีลักษณะ เป็นดินร่วนปนทราย ลูกรัง และดินเหนียวแต่มีความสมบูรณ์ดีกว่าเขตเหนือและจะมีน้ำใช้บ้าง พอสมควรในพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากคลองส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่
สภาพภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ฝนตกต้องตามฤดู ฤดูหนาวอากาศหนาวมาก ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทรัพยากรธรรมชาติได้จากแหล่งธรรมชาติได้จากแหล่งน้ำและป่าไม
สภาพลำน้ำที่สำคัญ
1. ลำน้ำก่ำ ไหลผ่านพื้นที่ ตำบลหนองสังข์ ตำบลนาแก ตำบลนาคู่ ตำบลพิมาน ตำบลสีชมพู ตำบลพุ่มแก ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำเขื่อนกั้นลำน้ำก่ำตามโครงการพระราชดำริ (ที่บ้านนาคู่) ความจุ 35.7 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.ลำน้ำบัง ไหลผ่านพื้นที่ตำบลนาเลียง ตำบลพระซอง ตำบลนาคู่ มาบรรจบที่ลำน้ำก่ำที่ ตำบลนาคู่ ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
3. ลำห้วยก้านเหลือง ไหลผ่านตำบลก้านเหลือง ลงน้ำก่ำ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
4. ลำห้วยก้านเหลือง ไหลผ่านตำบลก้านเหลือง ลงน้ำก่ำ ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
5. ลำห้วยเซิง ไหลจากตำบลอำเภอปลาปาก ผ่านตำบลโคกสี ตำบลนาเลียง ตำบลพระซอง ลงลำน้ำบัง ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำ
1.อ่างเก็บน้ำห้วยโท ห้วยยาง ความจุ 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบ่อและบางส่วนตั้งอยู่เขต อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (โครงการพระราชดำริ)
2. อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความจุ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ตำบลหนองบ่อ (โครงการพระราชดำริ)
3. อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก ความจุ 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ตำบลคำพี้ (โครงการพระราชดำริ)
4. อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความจุ 1.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ตำบลก้านเหลือง (โครงการพระราชดำริ)
5. อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความจุ 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลก้านเหลือง (โครงการพระราชดำริ)
6. อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด ความจุ 0.85 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลพุ่มแก (โครงการพระราชดำริ)
7. อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ความจุ 5.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลพิมาน (โครงการพระราชดำริ)
8. อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา ความจุ 0.540 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลพิมาน (โครงการพระราชดำริ)
9. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ความจุ 7. ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ตำบลก้านเหลือง
10. อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ความจุ 1.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ตำบลนาแก

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม แบ่งได้ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินมี 3 สาย คือ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สกลนคร – บ้านต้อง ระยะทาง 70 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2033 นาแก – หนองญาติ – นครพนม ระยะทาง 64 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2104 จอมมณี – ดงหลวง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2. ทางหลวงจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด ) มีจำนวน 89 สาย ระยะทาง 437.95 กิโลเมตร
3. ถนนมาตรฐาน รพช. จำนวน 14 สาย รวมระยะทาง 143 กิโลเมตร
- ราดยางแล้ว จำนวน 3 สาย รวมระยะทาง 37.875 กิโลเมตร
- ทำผิวจราจรด้วยคอนกรีต จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

การประปา
- การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ให้บริการในเขตสุขาภิบาล
- การประปาหมู่บ้าน 76 จุด โดยใช้น้ำใต้ดิน
- ถังเก็บน้ำฝน ถังเก็บน้ำฝนขนาดความจุ 63 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 33 แห่ง ขนาด 50 ลูกบาศก์ จำนวน 27 แห่ง ขนาด 20 ลูกบาศก์ จำนวน 12 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 410 บ่อ
การไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์ มีเขตในสุขาภิบาลและมีจุดบริการเป็นจุด ๆ ทุกตำบล แต่ยังขยายเขตบริการเลขหมายไปตามครัวเรือนไม่ครบ
ารปกครองท้องที่
อำเภอนาแก ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม ประชาชนประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เช่น เช่น ไทญ้อ , ภูไท (ผู้ไทย) , กะเลิง ,ไทยอีสาน มีประชากร 71,140 คน เป็นชาย 35,060 คน หญิง 36,074 (สำรวจเมื่อปี พ.ศ.2547 ) แบ่งลักษณะปกครองท้องที่เป็น 12 ตำบล 130 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลนาแก มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านแก้ง มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาคู่ มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลก้านเหลือง มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลพิมาน มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลพุ่มแก มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลพระซอง มี 16 หมู่บ้าน
8. ตำบลนาเลียง มี 12 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนองสังข์ มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลคำพี้ มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลหนองบ่อ มี 12 หมู่บ้าน
12. ตำบลสีชมพู มี 7 หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น
1. ส่วนอำเภอนาแก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
2 . เทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลนาแก ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 8 ตำบลนาแก
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 49 หมู่บ้าน
หมู่บ้านกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) 3 แห่ง
การประมง
อำเภอนาแก ได้ส่งเสริมให้ราษฎร เพาะเลี้ยงปลา โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงปลาในนาข้าว ซึ่งปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลาดุก และปลาตะเพียน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 68 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 7 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สปช. 3 โรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล - ประถม 1 แห่ง
โรงเรียนเอกชน ระดับ ปวช. 1 แห่ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม สาขาอำเภอนาแก 1 แห่ง

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.8
วัด จำนวน 83 วัด
สำนักสงฆ์ จำนวน - แห่ง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทญ้อ, ภูไท , กะเลิง , ไทยอีสาน
ส่วนวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ ถือเป็นประเพณี รักความสงบและรื่นเริงในงานประเพณีต่าง ๆ
ที่อำเภอนาแก ราษฏรจัดเป็นประจำทุกปี มีอยู่ 5 งาน คือ
- งานนมัสการพระธาตุศรีคุณ
- งานแห่งเทียนเข้าพรรษา
- งานแห่ปราสาทผึ้งในวันออกพรรษา
- งานวันสงกรานต์
- งานวันลอยกระทง
- งานแข่งเรือยาว(ตำบลพระซอง,ตำบลหนองสังข์)
การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีอนามัย จำนวน 19 แห่ง
บุคคลากรทางการแพทย์ แพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาล 47 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 46 คน เจ้าหน้าที่อื่น 11 คน

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอำเภอนาแก
1. ส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนภูมิภาค มี 13 ส่วน
2. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
- หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่
- ร้อย ทพ.2208 ภูพานน้อย
- โรงพยาบาลชุมชนนาแก
- หน่วยพิทักษ์ป่าอุทานแห่งชาติภูผายล (บ้านดานสาวคอย)
- หน่วยมาลาเรียที่ 9
- หน่วยผสมเทียมโค – กระบือ
- หน่วยงานชลประทานบ้านดงน้อย
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอนาแก
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก
4. ธนาคาร
- ธนาคารออมสิน สาขานาแก
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธสก.)
- ธนาคารกรุงไทย สาขานาแก
หน่วยงานหรือองค์อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. กองร้อยอาสารักษาดินอำเภอนาแก(อส.) จำนวน 24 คน
2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) จำนวน 61 คน
3. ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) จำนวน 745 คน
4. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3,400 คน
5. กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ(กนช.) จำนวน 1,099 คน
6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.) จำนวน 1,146 คน
การเลือกตั้ง
- มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เขต จำนวน 3 คน คือ
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 272 คน
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารเทศบาลตำบลจำนวน 12 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนอำเภอนาแก มีอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป คือมีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักคือการทำนาเป็นส่วนใหญ่และมีฐานะยากจน รายได้โดยเฉลี่ย 10,000 บาท/คน/ปี แม้ช่วงหลังๆจะมีรายได้จากการทำสวนยางพาราแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย
และยังเป็นระยะเริ่มแรกของการเพาะปลูก
การพาณิชย
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง
- ร้านทอง จำนวน 3 แห่ง
- สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
การบริการ
- โรงแรม จำนวน 2 แห่ง
การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดธาตุศรีคุณ(พระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอังคาร) - - - วัดภูพานอุดมธรรม, พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม
วัดส้างพระอินทร์,โครงการพระราชดำริ(ฟาร์มตัวอย่าง), อ่างเก็บน้ำห้วยโท,ห้วยนางออ,ห้วยวังม่วง,ห้วยนางยอด,อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา และอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย
สถานภาพกำลังพลและการบังคับบัญชา
การบังคับบังคับบัญชา
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี ผกก.สภ.นาแก
พ.ต.ท.สุรชิต ฤทธิลี รอง ผกก.ปป.
พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา รอง ผกก.สส.
พ.ต.ท.ณรงค์สฤต ผมงาม สวป. ฯ
พ.ต.ท.นรินทร์ เชษฐา พงส.(สบ 3)
พ.ต.ท.สุรศักดิ์ บุญไทย พงส.(สบ 2)
พ.ต.ต.ปรีชากร แสนเมือง พงส.(สบ 2)
พ.ต.ต.เข็มชาติ อนันตา สวป.
พ.ต.ท.สนิท หงษ์สุวรรณ์ สว.สส.
ร.ต.ท.วีระศักดิ์ เชื้อกลาง รอง สวป.
ร.ต.ท.สมบูรณ์ อุทัยแสน รอง สวป.
ร.ต.ท.สังเวียน ศรียศ พงส.(สบ 1)
ร.ต.ท.สริยนต์ ราชพันแสน รอง สวป.
สถานภาพกำลังพล
สภ.นาแก จว.นครพนม ปี.2551
- นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย
- ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 88 นาย
- มาช่วยราชการ ฯ 1 นาย
- ไปช่วยราชการ ฯ 1 นาย
รวม 102 นาย

ภารกิจ
1. ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ด้านการบบริการประชาชน
3. ด้านความมั่นคงของชาติ
การบริหาร
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก มีผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าหน่ายงานควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติแบ่งงานตามแผนงานและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกเป็น5 แผนงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานป้องกันปราบปราม
3. งานสอบสวน
4. งานสืบสวน
5. งานจราจร

การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรนาแก จังหวัดนครพนม มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยกำหนดและมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รับผิดชอบและกวดขันควบคุม กำกับดูแลความประพฤติและวินัยของข้าราชการตำรวจอย่างใกล้ชิดตามสายงาน
และตามมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212 /2537 ลง 1 ตุลาคม 2537

สภ.นาแก รับผิดชอบ 7 ตำบล คือ
1. ตำบลนาแก 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองสังข์ 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลพิมาน 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลสีชมพู 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านแก้ง 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลนาคู่ 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลพุ่มแก 16 หมู่บ้าน


 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีตำรวจภูธรนาแก
192 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e- mail address : [email protected]
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ส.ต.อ.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง